ใด้มาตรฐานองค์กรระดับดีมาก ปี 2561

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกพังงา

ได้รับมาตรฐานองค์กรระดับดีมาก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา

โดย นายกัมปนาท มหันต์ รับโล่จาก 

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรฐานองค์กร ปี 2561 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา

โล่ มาตรฐานองค์กร ระดับดีมาก ปี 2561

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา

ได้รับกำลังใจจากท่าน

นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ได้รับกำลังใจจาก

นายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมจังหวัดพังงา

ได้รับกำลังใจจากนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม