ใด้มาตรฐานองค์กรระดับดี ปี 2558

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกพังงา

ได้รับมาตฐานองค์กรระดับดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

โล่ มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

โล่ มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

ประกาศ มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

ประกาศ มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

 

นาย กัมปนาท มหันต์ รับโล่ จาก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

 

นายกัมปนาท มหันต์ รับโล่ จาก พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

 

นาย กัมปนาท มหันต์ รับโล่ จาก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

นายกัมปนาท มหันต์ รับโล่จาก พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา