58/06/15 ประชุมเสริมพลังบทบาทคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

15-06-2558 ประชุมเสริมพลังบทบาทคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด