57/10/12 ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ

12-10-2557 ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ