Display # 
Title
57/10/14 โครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ภาคใต้ จังหวัดกระบี่
58/04/02 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมออทิสติกไทย
58/04/23 ชมรมออทิสติก พังงา เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
53/12/15 ประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2553 - NHA2010
02-04-2554 วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก
15-08-2554 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก : ระยะทิ่ ๑
2553/12/15 ประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2553 - NHA2010
2554-02-23 โครงการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการกระทำลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ