2554-02-23 โครงการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการกระทำลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

ชมรมผู้ปกครองบุคคล ออทิสติกพังงา

เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการกระทำลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

ได้รับมาตฐานองค์กรระดับ ดีมาก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ