58/07/23 โครงการค่ายสายใยรักครอบครัวคนพิการ ที่ โรงแรม ลิดเติล อะเมซอล พังงา

23-24 กรกฎาคม 2558 โครงการค่ายสายใยรักครอบครัวคนพิการ ที่ โรงแรม ลิดเติล อะเมซอล พังงา

โดย  ทีมงาน ชมรมผู้ปกครองบุคคล ออทิสติก จังหวัด พังงา นายกัมปนาท มหันต์ ประธานสภาผู้พิการ และ 

นาง สุรดา  มหันต์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และ กรรมการ สนับสนุนงบประมาณโครงการโดย 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ ทีมงาน พมจ พังงา รพ ตะกั่วป่า รพ สราญรมย์ สุราษ 

ศูณย์การศึกษาพิเศษ พังงา