58/07/06 การประชุมปฎิบ้ติการภัยพิบัติสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมและการซักซ้อมการอพยพ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกพังงา โดย นายกัมปนาท มหันต์ ประธานชมรม และ ประธานสภาผู้พิการ จังหวัดพังงา และ กรรมการ เข้าต้อนรับ นางไพรวรรณ พลวัน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งท่านให้เกียรติ มาเป็น ประธานเปิด  การประชุมปฎิบ้ติการภัยพิบัติสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมและการซักซ้อมการอพยพ ณ.โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา