58/04/23 ชมรมออทิสติก พังงา เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

23-04-2558 ชมรมออทิสติก พังงา

เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา