Display # 
Title
2558-09-29 โครงการศิลปะบำบัดให้กับน้องๆ บุคคลออทิสติก
58/07/23 โครงการค่ายสายใยรักครอบครัวคนพิการ ที่ โรงแรม ลิดเติล อะเมซอล พังงา
58/07/21 ประชุมคณะทำงาน โครงการ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 โครงการค่ายสายใยรักครอบครัวคนพิการ ที่ โรงแรม ลิดเติล อะเมซอล พังงา
58/07/16 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2558 พังงา
58/07/06 การประชุมปฎิบ้ติการภัยพิบัติสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมและการซักซ้อมการอพยพ
58/05/21 ประชุมอนุจังหวัด คุณ สุรดา มหันต์ นำเสนอโครงการ ออทิสติก งบ 80,000 ที่ประชุมเห็นชอบ
58/04/17 เยี่ยม น้องพิณ
58/04/17 เยี่ยม น้องเจม
58/04/14 เยี่ยม น้องคูน
58/01/13 ชมรม เข้าร่วมงาน วันคนพิการสากล จังหวัดพังงา